PRINCIPY LESNÍ ŠKOLKY

Home » PRINCIPY LESNÍ ŠKOLKY

PRVKY WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K VAŠIM DĚTEM
LESNÍ ŠKOLKA LESINKA V OCHOZI U BRNA JE POSTAVENA NA TĚCHTO PRINCIPECH:

KOLOBĚH ROKU
– Společně prožíváme přirozený rytmus dnů i měsíců. Vytváříme vlastní rituály – oslavy ročních svátků, narozeniny dětí, ranní a komunitní kruhy a jiné každodenní rituály spojené např. se společenskými návyky a sebeobsluhou dětí. Fotky z našich slavností naleznete v Novinkách.

SOCIÁLNÍ UČENÍ
– Věkově smíšená skupina, ve které je široký prostor pro vytváření přirozených situací, podporuje ohleduplné jednání dětí. Starší pomáhá mladším, každý se cítí být pro fungování celého společenství potřebný.

PROSTŘEDÍ A PŘEDMĚTY K HRÁM – Upřednostňujeme hračky a předměty vyrobené z přírodních materiálů. Jako hračku vnímáme přírodninu samu – oslovuje smysly dítěte čistotou tvarů, jednoduchostí a autentičností.

ZDRAVÉ VZORY – Největší význam je v tom, jaký je pedagog člověk. Proto se snažíme, aby byli naši pedagogové i externí kolegové vyzrálými osobnostmi.

KOMUNITA – Vytváříme příležitosti k zapojení rodičů a přátel do naší činnosti, podle nás je to velmi důležité. Věříme, že každý může určitým způsobem přispět k činnosti školky. PRVKY ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY

V LESNÍ ŠKOLCE SE UČÍME PROŽITKEM
Při pobytu v přírodě dětem pomáháme určitými kroky „ponořit se“ do prožitku. Náš přístup je inspirovaný zážitkovou pedagogikou Josepha Cornella a jeho koncepcí tzn. Flow učení - učení jako plynutí zážitku samotného, splynutí člověka s prožitkem ve čtyřech na sebe navazujících krocích:

1.
zaměření pozornosti
2. probuzení nadšení
3. nezprostředkovaná zkušenost
4. sdílení zážitků

Metody jsou zaměřené zejm. na pozorování a radost z pobytu v přírodě. Učení je efektivnější a děti tak lépe porozumí procesům v přírodě. Pedagog Joseph Cornell shrnuje doporučení pro práci s dětmi takto:

- méně učte a více sdílejte
- buďte vnímaví
- udržujte koncentrovanou pozornost
- nejdřív nechte dívat se a prožít, pak mluvte
- celý zážitek naplňujte radostí


ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

PŘÍRODA JE VŠUDE KOLEM NÁS
Základům enviromentálního přístupu učímě děti přirozeně prostřednictvím přímého pobytu v přírodě. Děti se seznamují s rostlinami a jsou také v přímém kontaktu se zvířaty, například na nedalekém Ranči U jelena. Zařazujeme tematické pohádky a příběhy, které propojujeme výtvarným tvořením a hudebním ztvárněním.

Environmentální výchova je zaměřena na témata, která jsou atraktivní pro děti v tomto věku – péče o rostliny (zeleninové záhonky, kompostování) a zvířata (výroba krmítek a přikrmování ptáků v zimě), nevytváření zbytečného odpadu a třídění, význam vody a hospodaření s ní.

JULIET ROBERTSON nás inspiruje k využívání přírodního prostředí a přírodních materiálů při výchově a vzdělávání dětí. Přípravujeme děti na školu v přirozeném venkovním prostředí s minimem materiálu a jednoduchými postupy.

BEZPEČNÉ RIZIKO

LESNÍ ŠKOLKA PRO ZDRAVÝ VÝVOJ
Děti si uvědomují svou hodnotu, hledají vlastní hranice. Při přeskakování potoka, lezení na stromy, běhání z kopce, válení sudů i prolézání jeskyní posilují nejen své tělo, ale i vůli.

Les není hřiště, které má certifikované normy, přesto je pro děti bezpečným místem pro jejich spontánní hru, a to zejména pokud je průvodce zkušený pedagog, který umí najít dětem bezpečné místo.

Přirozený pohyb v nerovném terénu, chůze po kamení a kořenech, koupání v potoce, běhání na boso, válení sudů ze svahu... to vše stimuluje dětské smysly a přispívá ke zdravenému vývoji dítěte.

V našem vztahu s dětmi je vzájemná důvěra a jsou dodržována bezpečnostní pravidla, která jsou důležitá, abychom se všichni cítili v lese příjemně.

Prvních sedm let života člověka je období, kdy si vytváří vztah k okolí svým srdcem, smysly a tělem.


LES JE NAŠE HŘIŠTĚ

Necháváme lézt děti na stromy a běhat na boso.